5G 최초가 개뿔도 의미 없는 이유 > 강감찬TV

본문 바로가기


회원로그인

양력 2019/9/19 목요일
음력 2019/8/21

절기

강감찬TV

5G 최초가 개뿔도 의미 없는 이유

페이지 정보

작성자 QsM6q268 작성일19-06-12 09:42 조회87회 댓글0건

본문

<p id="pi_2950682381" class="pi__2950682381"><img src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190407/486616/39519077/1721136989/98b66a0a0be4a4664994a722fe6e5d6a.PNG" alt="1.PNG 5G 최초가 개뿔도 의미 없는 이유" data-file-srl="1721137023" title=""><br id="pi__2950682381" class="pi__2950682381"></p><p><br></p><p><br><img src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190407/486616/39519077/1721136989/9d4cb500f328eba1901e50b367445267.PNG" alt="2.PNG 5G 최초가 개뿔도 의미 없는 이유" data-file-srl="1721137047" title=""><br></p><p><br></p><p><br><img src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190407/486616/39519077/1721136989/5d03a3a00838e49bc573b1ab4de9d51d.PNG" alt="3.PNG 5G 최초가 개뿔도 의미 없는 이유" data-file-srl="1721137065" title=""><br></p><p><br></p><p><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190407/486616/39519077/1721136989/d8d73eda972ae405f48030b3f3949881.PNG" alt="4.PNG 5G 최초가 개뿔도 의미 없는 이유" data-file-srl="1721137093" title=""><br><br></p><p><br></p><p><br></p><p>제대로 해놓은거 개뿔도 없는데 비싼 요금제로 상용 서비스 시작.</p><p><br></p><p>정작 그 피해는 사용자들이 부담.</p><p><br></p><p>사용하는 사람들한테 개뿔도 의미 없는 그놈의 '최초'에 왜 목숨거는건지.</p><p><br></p><p><br></p>  <div style="float: left; height: 1px overflow: hidden;"><br><br><div class="sound_only display-none wfsr ui-helper-hidden" style="position: absolute; left: -9999px; top: -9999px">


<a href="http://www.ahabomch.com/">현대다이렉트사은품</a>
<a href="http://ahabomch.com/blog/bo08_index.asp/">현대다이렉트사은품</a>
<a href="http://ahabomch.com/blog/bo08_index.asp/">태아보험</a>
<a href="http://ahabomch.com/blog/bo08_index.asp/">어린이보험</a>
<a href="http://ahabomch.com/blog/bo08_index.asp/">태아보험추천</a>
<a href="http://ahabomch.com/blog/bo08_index.asp/">어린이보험추천</a>


</div></div>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


mail : mvqblog@gmail.com